Impregnácia na odevy

Dress Imprägnierer

Špeciálna impregnácia na odevy

  • Impregnačný sprej na kožu, syntetiku a textil
  • Odpudzuje nečistoty a vlhkosť
  • Oživuje farby všetkých materiálov
   
    Odevy
Objem:
  • 200ml
Skladom - Doručenie do 48h
7,90 €
S DPH

 

Tento špeciálny impregnačný prostriedok na odevy z kože, syntetického materiálu alebo tkaniny odpudzuje nečistoty a vodu. Oživuje farby na ošetrovaných materiáloch.


Impregnácia na odevy zadok
Impregnácia na odevy bez štupla
Impregnácia na odevy detail
Impregnácia na odevy vrch

Povinná informácia

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. ZÁKAZ FAJČIŤ. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické látky, < 5 % n-hexánu.

výkričník
horvlavina
škodlivé pre vodné zdroje
12620900000
12620900000
Žiadne recenzie
Product added to wishlist