Rustical Spray
Rustical Spray

Rustical Spray

Impregnačný sprej pre mastené,

voskované, prírodné kože a nubuk

impregnácia.png

  • Ideálne na impregnáciu mastenej kože, mastenej nappa a voskovanej kože
  • Odpudzuje vodu, nečistoty a chráni kožu pred vysúšaním
  • Zachováva rustikálny, starožitný vzhľad kožených výrobkov
    sedlo.png
Topánky  Čižmy Oblečenie   Sedlá Batohy

Objem:
  • 200ml
Skladom - Doručenie do 48h
7,90 €
S DPH

 

Rustical Classic sprej je perfektne navrhnutý na impregnáciu mastenej kože, nubuku a voskovanej kože. Odpudzuje nečistoty, vyživuje kožu a zachováva rustikálny starožitný vzhľad.

Rustical Spray
Rustical Spray
Rustical Spray
Rustical Spray

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 5 % n-hexánu. 

18520001000
4002092021853
Product added to wishlist

Z dôvodu čerpania dovolenky budú

Vaše objednávky vyexpedované po dátume: 5.7.2024