Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

Spoločnosť INTERPOLISH, s.r.o. Lackova 5, Bratislava 841 04 IČO: 35 896 175 (ďalej len INTERPOLISH), poskytuje s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň transparentnosti nasledujúcu informáciu o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva.

Preambula

Primárnym cieľom spoločnosti INTERPOLISH je, pri svojej podnikateľskej aktivite, dodržiavať všetky zákonné požiadavky.

Ako spoločnosť podliehajúca súkromnému právu sa INTERPOLISH riadi pri spracovaní osobných údajov predovšetkým ustanoveniami Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) o ochrane údajov, zákona o poštových službách (PostG), Smernice o ochrane údajov v poštových službách (PDSV) a ďalšími národnými zákonmi a normami.

INTERPOLISH spracúva osobné údaje zásadne podľa článku 6 GDPR (odsek 1 písmeno a – súhlas, písmeno b - zmluvné vzťahy, písmeno c – zákonná povinnosť, písmeno f - oprávnený záujem). Ďalšie informácie sú uvedené nižšie a v rámci opisov jednotlivých služieb.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať ustanovenú Zodpovednú osobu INTERPOLISH, na adrese info@collonil.sk.

Na Zodpovednú osobu sa môžete obrátiť aj vtedy, ak si myslíte, že pri spracovaní osobných údajov došlo k ich úniku alebo INTERPOLISH nezabezpečilo ich dostatočnú ochranu. INTERPOLISH preverí vaše podnety, skontaktuje sa s vami, prípadne vám poskytne relevantnú odpoveď. Upozorňujeme, že emaily nemusia byť nevyhnutne odoslané z INTERPOLISH len preto, lebo je to uvedené v adrese odosielateľa. Takto pristupujte ku všetkým podozrivým odpovediam alebo otázkam. INTERPOLISH nikdy nežiada heslo alebo iné dôverné identifikačné údaje.


Spracovanie osobných údajov
Koho osobné údaje spracovávame?

INTERPOLISH spracováva rôzne kategórie osobných údajov rôznym spôsobom dotknutých osôb. Vždy sa však jedná len o taký rozsah, ktorý je nevyhnutný k dosiahnutiu účelu, pre ktorý sú spracovávané. K nižšie uvádzanému „Rozsahu Údajov“, je nutné uviesť, že sa jedná o informatívnu, maximálnu množinu. V konkrétnom spracovaní sa rozsah údajov zužuje len na tie, ktoré skutočne nevyhnutne musí INTERPOLISH spracovať k dosiahnutiu konkrétneho účelu.

a. Príkazca, Odosielateľ a Príjemca zásielok

Za účelom riadneho a preukázateľného poskytnutia služieb a vykonaných úkonov s tým spojených, najmä no nie len spracovania objednávok, vyzdvihnutia a doručenia Zásielok, fakturácie služieb a súvisiacej podnikateľskej činnosti INTERPOLISH spracovávame nevyhnutné identifikačné Údaje.

Rozsah Údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (telefón, e-mail) a Iné nevyhnutné Údaje k dosiahnutiu účelu.

b. Dodávatelia a ich zástupcovia

Nevyhnutné identifikačné Údaje zástupcov našich dodávateľov a zmluvných partnerov spracovávame za účelom riadneho plnenia uzavretých zmlúv, realizácie oprávnených záujmov v obchodnom vzťahu a podnikaní, plnenia zákonných povinností.

Rozsah Údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (telefón, e-mail) a Iné nevyhnutné Údaje k dosiahnutiu účelu.

c. Návštevníci webových stránok INTERPOLISH

Za účelom zefektívnenia a skomfortnenia funkčnosti webových stránok, ako aj prehľadu o ich fungovaní a pre ich ochranu sú zhromažďované údaje o návštevníkoch webových stránok, ukladaných v tzv. „Cookies“ – malých súboroch umožňujúce INTERPOLISH uchovávať špecifické informácie o PC návštevníkoch webových stránok počas návštevy webových stránok INTERPOLISH. Cookies INTERPOLISH pomáhajú zistiť frekvenciu návštev, počet návštevníkov a upravovať služby INTERPOLISH tak, aby boli pohodlné a efektívne, medzi iným identifikovať užívateľov pri využívaní on-line aplikácií a uchovávať preferované užívateľské nastavenia. Cookies nemôžu preniknúť do systémov užívateľov.

Rozsah Údajov: IP adresy a užívateľské nastavenia v on-line aplikáciách.

d. Adresáti obchodných oznámení

Za účelom ponúkania služieb, iných marketingových a obchodných účelov, rovnako ako informovania o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s činnosťou INTERPOLISH, spracovávame kontaktné údaje osôb, zastupujúcich našich zmluvných klientov, potencionálnych klientov a všetky ostatné osoby, ktoré s tým pre daný konkrétny účel vyslovili súhlas.

 Rozsah Údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (e-maily, telefónny kontakt).

Cookies používané na webových stránkach INTERPOLISH

V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní povolených cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

 Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Pri ďalších návštevách webových stránok INTERPOLISH sa súbory cookies rozpoznajú, vďaka čomu umožňujú uchovať vaše špecifické nastavenia, alebo vám ponúkať adresný obsah odpovedajúci vašim užívateľským preferenciám.

Informácie generované cookies zahŕňajú anonymizovanú IP adresu návštevníka stránok a sú prenášané na servery prevádzkovateľov služieb, ktorí sú vymedzení nižšie. Tieto servery sú umiestené v EU alebo v USA a zaručujú plný súlad s právnymi požiadavkami. Prevádzkovatelia služieb môžu informácie predávať Tretím stranám len vtedy, ak to pripúšťa platná právna úprava.

Prehľad typov cookies používaných na webových stránkach INTERPOLISH:

a. Cookies nevyhnutné pre prevádzku webových stránok

Jedná sa o  nastavenia, ktoré sú nevyhnutné pre samotnú správnu funkčnosť webových stránok. Tieto nastavenia nie sú špecifickou informáciou o užívateľovi. To sa týka rovnako aj niektorých cookies, ktoré zhromažďujú informácie o užívateľských preferenciách návštevníka webovej stránky, avšak neumožňujú jeho individuálnu identifikáciu, a preto sa na nich nevzťahuje ochrana poskytovaná osobným údajom.

b. Cookies so špecifickými užívateľskými nastaveniami

Sú cookies, ktorých pomocou sa uchovávajú informácie o užívateľských nastaveniach na webových stránkach. Tým prispievajú k zvyšovaniu komfortu užívateľa a zefektívňujú používanie webových stránok.

Tieto cookies nezaznamenávajú a nemonitorujú žiadne aktivity užívateľa pri návšteve iných webových stránok.

c. Remarketing

Cookies zhromažďujú informácie o preferenciách užívateľa pri vyhľadávaní a podľa toho cielia reklamné informácie podľa záujmov užívateľa.

Účelom tohoto spracovania je poskytnúť užívateľovi obsah odpovedajúci jeho možným preferenciám, čím je zvyšovaný užívateľský komfort. Cookies si zapamätajú, že užívateľ nejakú stránku navštívil a túto informáciu potom zdieľajú s ďalšími subjektami v rámci webových služieb.

Aké služby využívame k vyššie uvedeným účelom?

K prevádzke cookies a dosiahnutiu účelu, pre ktorý sú využívané, využívame služby:

-           prevádzkované spoločnosťou Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Typy cookies spracovávané spoločnosťou Google sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/technologies/types

-           prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tieto služby sa týkajú výhradne užívateľov s aktívnym účtom na Facebooku. Zásady spracovania cookies spoločnosti Facebook sú dostupné na následujúcom odkaze: https://www.facebook.com/policies/cookies

Ako môže užívateľ zamedziť používaniu cookies z webových stránok INTERPOLISH

 Užívateľ môže zabrániť sťahovaniu cookies do svojho zariadenia, prípadne už stiahnuté cookies kedykoľvek vymazať. Pretože postup sa môže líšiť v závislosti na používanom prehliadači, typu prístroja a podobne, odporúčame využiť postupy odporúčaný priamo výrobcom produktu, ktorý užívateľ využíva.

 Informácie o presnom postupe je možné ľahko získať napr. zadaním dotazu „Ako vymazať cookies“ do akéhokoľvek internetového vyhľadávača.

Zabrániť zhromažďovaniu a užívaniu cookies v jednotlivých službách je možné aj pomocou postupov ponúkaných priamo jednotlivými poskytovateľmi, napr.:

 Google

-           na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout je zverejnený postup, ako ukončiť záznam Vašich dát využívaných pre analytické účely.

-           na drese https://support.google.com/accounts/answer/2662922#stop_goog_p13 nájdete informácie o postupe vypnutia zhromažďovania informácií umožňujúcich personalizované reklamy.

Facebook

 -          na adrese https://www.facebook.com/business/help/1415256572060999 nájdete postupu pre vypnutie personalizovaných reklám na Facebooku
Ako sú chránené vaše osobné údaje?

INTERPOLISH ukladá osobné údaje na chránených serveroch a zariadeniach. Tak fyzický, ako aj dátový prístup je povolený len povereným a poučeným osobám, ktoré sú zodpovedné za technickú či edičnú prácu.

Prenos údajov je plne zabezpečovaný v súlade s požiadavkami zákona nariadenia EÚ GDPR.

INTERPOLISH chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel INTERPOLISH prijalo primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

INTERPOLISH likviduje osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Sú vaše Údaje odstupované do zahraničia?

Údaje, súvisiace s poskytovaním služieb DPD, sú odstupované do zahraničia, a to pro účely:

Prevádzku webových stránok INTERPOLISH, ktoré využívajú Google Analytics, poskytované spoločnosťou Google. Google analytics využívajú Cookies, ktoré pomáhajú analyzovať web a jeho využívanie. Informácie, ktoré vygeneruje Cookie o Vašej návšteve webových stránok, je ako pravidlo prenášaná a uchovávaná Googlom na serveroch v Spojených štátoch amerických.

Sú vaše Údaje poskytované tretím osobám?

Vaše údaje využívame a spracovávame výhradne pre jasne deklarované účely, súvisiace s našou podnikateľskou činnosťou. Výnimku predstavujú nasledujúce prípady:

a. Plnenie zákonných povinností

V prípadoch stanovených zákonom, pravidlami medzinárodnej zasielateľskej siete, sme povinní spracovávať osobné údaje nad rámec samotného zmluvného vzťahu. Jedná sa napríklad o povinnosť monitorovať a hlásiť neobvyklé obchodné operácie, rešpektovať medzinárodné sankcie, poskytovať Údaje správnym orgánom a úradom, inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia, audítorským spoločnostiam, policajnému zboru, finančnej správe, súdom...    

b. Sprostredkovatelia spracovania údajov

Pod pojmom Sprostredkovatelia sú subjekty, ktorým v riadenom režime poskytujeme Údaje na spracovanie, pre konkrétnu operáciu, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie účelu, pre ktorý INTERPOLISH údaje zhromaždila.

Týmito Sprostredkovateľmi sú najmä:

i. Zmluvní Dopravcovia

Právnické osoby, ktoré pre INTERPOLISH na základe uzavretej zmluvy realizujú fyzické vyzdvihnutie, spracovanie, prepravu a doručenie Zásielok.

 Rozsah spracovávaných údajov: Identifikačné a Kontaktné údaje Odosielateľov a Príjemcov Zásielok.

Rozsah spracovávaných údajov: Údaje obsiahnuté vo firemných informačných systémoch.

•          využívaných k uchovávaniu dát po dobu archivačných lehôt, analytické a štatistické účely.

Rozsah spracovávaných údajov: Identifikačné a Kontaktné údaje Príkazcov, Odosielateľov a Príjemcov Zásielok.


Aké práva môžete ako dotknutá osoba uplatniť?

1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžete požiadať o informáciu či a ako o Vás spracúvame osobné údaje, s následným právom prístupu k týmto osobným údajom

2. právo na opravu osobných údajov – môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame;

3. právo na vymazanie osobných údajov – môžete požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak napr. dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

c)  osobné údaje boli spracované protiprávne;

d) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na nás vzťahuje;

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

c) INTERPOLISH už Vaše osobné údaje nepotrebuje, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;

d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokým nebude overené, či oprávnené dôvody INTERPOLISH ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;

5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov;

6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov – v prípadoch predpokladaných (zákonom a/alebo nariadením) máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;

7. právo odvolať súhlas – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, pre ktorý ste súhlas udelili;

8. právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk, na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Spoločnosť INTERPOLISH neposkytuje priamo služby osobám mladším ako 16 rokov. Spracovanie osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov sa preto predpokladá výhradne na základe súhlasu právneho zástupcu týchto osôb.

Obmedzenie zodpovednosti

INTERPOLISH zodpovedá za zaistenie bezpečnosti Údajov, ktoré spracováva a za škody, ktoré by vznikli zavinením, alebo nedbanlivosťou na strane INTERPOLISH.

Sú však prípady, kedy je zodpovednosť INTERPOLISH vylúčená, ako napríklad:

•          ak k škode či ujme dôjde zavinením samotnou dotknutou osobou alebo pôvodným správcom údajov, ktorý nám Údaje pre spracovanie odovzdal. Dôvodom môže byť najmä nesprávny alebo nezákonný postup pri získaní Údajov. Rovnako napríklad aj správanie sa dotknutej osoby, kedy ona po rozbalení zásielky nekorektne nakladá napríklad s faktúrou INTERPOLISH, obalom zásielky, s adresným štítkom zásielky obsahujúcim osobné údaje...

•          v prípade kedy INTERPOLISH preukázateľne nezodpovedá za konkrétne spracovanie Údajov. Napríklad naše webové stránky obsahujú aj niekoľko odkazov na externé internetové stránky iných subjektov, ktoré nemajú priamo s INTERPOLISH žiadne prepojenie (napríklad reklamy). Pokiaľ na nich vstupujete,  INTERPOLISH nezodpovedá za obsah na týchto stránkach a ich podmienky ochrany Údajov.

Národná autorita v otázke ochrany osobných údajov

Úradu na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava

www.uoou.sk

Product added to wishlist

Z dôvodu čerpania dovolenky budú

Vaše objednávky vyexpedované po dátume: 5.7.2024