Fashion Boots
Fashion Boots

Fashion Boots

Impregnačný sprej na čižmy z jahňacej kože

ošetrenie.pngOchrana.png

  • Špeciálne navrhnuté pre všetky pohodlné módne topánky 
  • Udržiava a impregnuje  
  • Predlžuje životnosť topánok, ktoré nikdy nevyjdú z módy
   
Topánky  Čižmy  
Objem:
  • 200ml
Skladom - Doručenie do 48h
7,90 €
S DPH

 

Sprej na topánky Fashion Boots poskytuje vysoko účinnú impregnáciu a intenzívnu výživu pre všetky módne topánky vyrobené z brúsenej a hladkej kože. Špeciálna rovnováha ingrediencií výrazne predlžuje životnosť týchto trendových čižiem. Sprej na topánky Fashion Boots je špeciálne prispôsobený na aplikáciu pre tento materiál, vďaka čomu sú vhodné na použitie aj v našich klimatických podmienkach.

Fashion Boots sprej zadná strana
Fashion Boots sprej predok
Fashion Boots sprej šikmo
Fashion Boots sprej hlava

Povinná informácia
Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 5 % n-hexánu.

upozornenie horlavina
toxické pre vodné organizmy
upozorneie
15820001000
4002092021587

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist

Z dôvodu čerpania dovolenky budú

Vaše objednávky vyexpedované po dátume: 5.7.2024