Bleu Shoe Fresh DEO

Bleu Shoe Fresh DEO

Hygiena a sviežosť v topánke

  • Zabezpečuje hygienu a dobrú klímu v topánke    
  • Odstraňuje nepríjemný zápach   
  • Jednoduchý obojstraný postrekovací systém    
  • Nastriekajte, nechajte zaschnúť, obujte a začnite odznova
 
Topánky Tenisky Čižmy

Skladom - Doručenie do 48h
7,50 €
S DPH

 

Bleu Shoe Fresh vytvára v topánke hygienickú sviežosť. Odstraňuje nepríjemné pachy. Zanecháva príjemnú, sviežu vôňu. Rýchle a jednoduché použitie vďaka systému „Easy Bleu overhead spray system“ Jednoducho nastriekajte do topánky a nechajte uschnúť.

Bleu Shoe Fresh DEO
Bleu Shoe Fresh DEO

Povinná informácia

NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu spreja. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
Uchovávajte mimo dosahu detí.

76210600000
Žiadne recenzie
Product added to wishlist