Reiniger
Reiniger

Reiniger

Účinný čistič

Ochrana.png

  • Sprej na odstraňovanie škvŕn s obsahom tuku a oleja
  • Vysoko efektívne odstraňuje škvrny a zvyšky
  • Možno aplikovať na všetky materiály
  • Pôsobí ako praktický riešiteľ problémov so škvrnami
   
Topánky  Čižmy Oblečenie  Tašky
Objem:
  • 200ml
Skladom - Doručenie do 48h
7,90 €
S DPH

 

Čistiaci sprej rieši problém mastných a olejových škvŕn. Produkt je veľmi účinný pri odstraňovaní škvŕn a možno ho použiť na všetky materiály.

Reiniger
Reiniger
Reiniger
Reiniger

Povinná informácia
Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Obsah/nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 5 % n-hexánu.

Zloženie: 30% a viac alifatických uhľovodíkov, parfumy.

Špecifikácie podľa DetVO: HEPTANE, BUTÁN, METYLAL, PROPÁN, C10-12 ALKÁN, PARFUM

Ďalšie podrobnosti o zložkách, ako aj o názve INCI: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm

1462000000

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist