Vario Classic
Vario Classic

Vario Classic

Všestranná impregnačná ochrana

impregnácia.png

  • Chráni a stará sa o všetky materiály, či už topánky, tašky alebo textílie
  • Pre kombinácie kože, metalízy, perlata, syntetiky, kožušiny, streču alebo plsti
  • Chráni pred nečistotami a vlhkosťou

tenisky.png Topánky.png čižmy.png  Oble%C4%8Denie.png Ta%C5%A1ky.png
Tenisky Topánky Čižmy Oblečenie Tašky
Objem:
  • 200ml
Skladom - Doručenie do 48h
7,90 €
S DPH

 

Hydroizolačný sprej Vario chráni a vyživuje všetky produkty alebo kombinácie materiálov z kože, metalízy, perlata, syntetiky, kožušiny, streču a plsti. Chráni pred hlbokými škvrnami a vlhkosťou, vyživuje materiál a osviežuje farby.

Vario Classic
Vario Classic
Vario Classic
Vario Classic

Výstražné pokyny:

NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 5 % n-hexánu. 

18220001000
4002092070776

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist

Z dôvodu čerpania dovolenky budú

Vaše objednávky vyexpedované po dátume: 5.7.2024