Special Wax Polish
Special Wax Polish

Special Wax Polish

Ošetrujúci a impregnačný sprej na špeciálnu kožu

impregnácia.png

  • Sprej je obohatený o hodnotné vosky a oleje
  • Impregnácia a ošetrenie v jednom kroku
  • Aktívne chráni pred nečistotami, prachom a vlhkosťou
  • Vysoko účinné zložky udržujú jemnú a chúlostivú hladkú kožu
   
Topánky  Čižmy Oblečenie  Tašky Batohy
Objem:
  • 200ml
Vypredané
7,90 €
S DPH

 

Kombinácia voskov v spreji na brúsenú a antik kožu, ako aj na jemne pranú alebo zrnitú hladkú kožu. Je dokonale prispôsobený požiadavkám týchto chúlostivých materiálov bez kompromisov v účinnosti. Odpudzuje nečistoty a vodu, chráni a vyživuje aj tú najcitlivejšiu kožu nappa.

Special Wax Polish
Special Wax Polish
Special Wax Polish
Special Wax Polish

Výstražné pokyny: NEBEZPEČENSTVO Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Spôsobuje podráždenie pokožky. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz fajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Zabráňte vdychovaniu pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Ak dôjde k podráždeniu pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: uhľovodíky, C6-7, n-alkány, izoalkány, cyklické zlúčeniny, < 5 % n-hexánu. 

18720001000

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Product added to wishlist

Z dôvodu čerpania dovolenky budú

Vaše objednávky vyexpedované po dátume: 5.7.2024